GAP

Poistenie finančnej straty - GAP

Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. predstavujú novinku na poistnom trhu: "Poistenie finančnej straty - GAP". 

Poistenie finančnej straty - GAP, je poistenie zamerané na preklenutie finančnej straty po totálnej škode na poistenom motorovom vozidle spôsobenej haváriou alebo krádežou. 

V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla poisťovňa uhradí rozdiel medzi  kúpnou cenou vozidla (podľa pôvodnej faktúry v čase kúpy) a sumou  vyplatenou  z KASKO poistenia po totálnej škode, príp. odcudzení vozidla (zodpovedá aktuálnej trhovej hodnote podľa veku, počtu kilometrov, t.j. opotrebenia).

 - svoje opodstatnenie má predovšetkým v prvých rokoch po kúpe vozidla, nakoľko vtedy je jeho amortizácia najrýchlejšia.

 - podmienkou dojednania je uzavreté havarijné poistenie motorového vozidla – KASKO

Poistenie finančnej straty sa dojednáva na dobu  určitú , t.j. na 3 – 4 – 5 rokov. V priebehu trvania poistenie GAP nie je možné vypovedať.

  • PZP
  • KASKO
  • GAP
Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku. Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti Viac Info
Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je havarijné poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré majú vo vlastníctve alebo prenájme arcibiskupské a biskupské úrady rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ženské a mužské rehole, katolícke charity na Slovensku, cirkevné školstvo, záujmové združenia, hnutia, zamestnanci vyššie uvedených subjektov a ich blízki rodinní Viac Info
Poistenie finančnej straty - GAP Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. predstavujú novinku na poistnom trhu: "Poistenie finančnej straty - GAP".  Poistenie finančnej straty - GAP, je poistenie zamerané na preklenutie finančnej straty po totálnej škode na poistenom motorovom vozidle spôsobenej haváriou alebo krádežou.  V prípade totálnej škody alebo odcudzenia Viac Info

Noviny PBE s.r.o.

  • 1
  • 2