Životné poistenie

Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Union poisťovňou, a. s., je poistenie života a zdravia zamestnancov arcibiskupských a biskupských úradov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farností rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, ženských reholí, mužských reholí,  katolíckej charity na Slovensku, cirkevného školstva, záujmových  združení, hnutí a ich blízkych rodinných príslušníkov.

Toto poistenie myslí na väčšinu rizík súvisiacich so zdravím a životom, ktoré môžu mať negatívny dopad na finančnú situáciu poisteného.

 • a) poistenie pre prípad smrti,
 • b) pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby,
 • c) doplnkové zdravotné pripoistenie, pričom toto pripoistenie je možné dojednať v dvoch variantoch:

Variant A – Štandard

 • c1) doplatok za zdravotnícke pomôcky s výnimkou okuliarov a optických pomôcok, ktoré poistenému predpísal lekár alebo

Variant B – Komplet

 • c1) doplatok za zdravotnícke pomôcky s výnimkou okuliarov a optických pomôcok, ktoré

poistenému predpísal lekár,

 • c2) náklady za jednodňovú zdravotnú starostlivosť,
 • c3) náklady za nadštandardnú nemocničnú izbu,
 • c4) kompenzácia za chirurgický zákrok.

Poistenie je stanovené výberom z dvoch balíkov.

Poistné je stanovené ako ročné poistné a pohybuje sa od 16,79€ vyššie v závislosti od vstupného veku poisteného a zvoleného balíka poistného krytia.

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2
 • Poistenie motorových vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu.
  Viac Info
 • Cestovné poistenie

  Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou – ECP pripravila poistné produkty, ktoré spĺňajú exkluzívne požiadavky klienta. Európska cestovná
  Viac Info
 • Poistenie Majetku

    Výhody poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku v PBE, s.r.o.: možnosť poistenia aj bez spoluúčasti na vzniknutej škode, škody spôsobené víchricou do
  Viac Info
Nahraj Viac / Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko