Etický Kódex

I.

Etický kódex je súborom pravidiel profesijnej etiky, ktorými stanovuje Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) morálne princípy správania sa v záujme ochrany práv klientov a finančných spotrebiteľov a v záujme zvyšovania kvality hospodárskej súťaže .Zámerom Etického kódexu je:
 • a) stanoviť záväzné pravidlá správania členov AFISP vo vzťahu k finančným spotrebiteľom a medzi sebou navzájom,
 • b) slúžiť ako návod pre ostatných finančných sprostredkovateľov  a finančných poradcov pri podnikaní na finančnom trhu SR,
 • c) informovať verejnosť o dobrých mravoch a zásadách práce finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu.
Etický kódex je považovaný za kľúčový dokument, ktorý určuje pravidlá správania sa členov AFISP navzájom aj k externým subjektom. Jeho dodržiavanie je záväzné pre všetkých členov AFISP – samostatných finančných agentov, ich podriadených finančných agentov a finančných poradcov. K dodržiavaniu Etického kódexu môžu pristúpiť aj nečlenovia AFISP.
 
Subjekty, ktoré  sa zaviažu dodržiavať Etický kódex, môžu prijať, alebo si ponechať v platnosti vlastné etické kódexy. Vlastný etický kódex takéhoto subjektu nesmie znižovať úroveň etiky správania sa určenú týmto etickým kódexom.
 
Základné hodnoty a poslanie
Pri poskytovaní služieb finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu je prvoradý záujem klienta.
Pre prácu finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu sú rozhodujúcou a nedeliteľnou súčasťou práce hodnoty nezávislosti, osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti, vzdelanosti a odbornej starostlivosti o spolupracujúce osoby. Vo svojej práci sa snaží každý člen o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti a pri svojej vlastnej činnosti.
 
Hlavnými zásadami, ktorými sa finančný sprostredkovateľ a finančný poradca riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a profesionalita.
Poslaním  finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu je trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia kvalitou práce, ochrana záujmov finančných spotrebiteľov, zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva, budovanie  dobrého mena tohto druhu podnikania a vytváranie dôveryhodného prostredia pre poskytovanie finančných služieb klientom.
 
II.
 
Etický kódex vychádza z vyššieho morálneho princípu správania  sa osoby majúcej postavenie člena asociácie, resp. jeho podriadeného finančného agenta  a záväzku konať v zmysle nasledovných princípov etiky podnikania pri finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Svoje služby poskytujú klientom – osobám, ktorých finančné záujmy na efektívnom zhodnocovaní, či investičnom využití majetku, nemožno nadraďovať podnikateľským záujmom člena. V záujme toho sa člen asociácie zaväzuje:
 
 • a) konať pri výkone sprostredkovateľskej činnosti a činnosti finančného poradcu vždy, sústavne, trvalo a odborne v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • b) trvalo vzdelávať v oblasti noriem upravujúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo,
 • c) k trvalej súčinnosti s asociáciou, jej orgánmi – predstavenstvom a Etickou komisiou najmä, s orgánmi dohľadu nad činnosťou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov ako aj riadnemu, včasnému a úplnému plneniu si záväzkov vyplývajúcich mu ako z členstva v asociácii, tak i z postavenia finančného sprostredkovateľa a postavenia finančného poradcu,
 • d)  v profesionálnom styku so svojimi zákazníkmi ako možnými spotrebiteľmi ním ponúkaných služieb byť čestný, poctivý, odborne pripravený a znalý, ústretový, pozorný a zdvorilý, neobťažovať klienta a zachovávať dôvernosť komunikácie,
 • e) záujmy jedného klienta neuprednostňovať nad záujmy klienta iného a dodržiavať princíp rovného zaobchádzania so svojimi klientmi a spravodlivého prístupu k nim,
 • f) poskytovať klientom pravdivé, správne, aktuálne a úplné informácie o poskytovaných produktoch a službách, uvedomujúc si, že tieto budú ovplyvňovať ich rozhodnutie o nakladaní s vlastným majetkom,
 • g) nezneužívať hodnoty vytvorené inými vo svoj individuálny prospech,
 • h) nepoužívať žiadne nekalé praktiky podnikania, nepriživovať sa na mene iného a dodržiavať zásady poctivej hospodárskej súťaže,
 • i) zdržať sa akýchkoľvek obchodných praktík, ktorých cieľom je získanie neoprávnenej výhody na úkor iného súťažiteľa na trhu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, najmä organizovania, či podnecovania ukončenia spolupráce podriadených agentov so samostatným finančným agentom, za ktoré sa podriadeným finančným agentom ponúkajú neodôvodnené výhody finančnej, či nefinančnej povahy, ktoré majú motivovať k uvedenému konaniu
 • j) zdržať sa pri získavaní nových spolupracovníkov priameho a adresného oslovovania aktívnych spolupracovníkov iného člena asociácie akýmikoľvek prostriedkami komunikácie,
 • k) zdržať sa pri verejnej prezentácii svojej činnosti a svojich výsledkov podnikania negatívnych  a nepravdivých komentárov na adresu ostatných členov asociácie,
 • l) propagovať svoje služby poskytovaním jasných, zrozumiteľných informácií, bez používania akýchkoľvek zavádzajúcich alebo mylných, či nepravdivých informácií,
 • m) nevykonávať tlak na finančné rozhodovanie sa klienta, alebo tlak na rozhodovanie sa pre neho za nápadne nevýhodných podmienok, poskytnúť mu dostatok informácií a času pre jeho slobodné rozhodnutie sa o využití príslušnej finančnej služby,
 • n) požadovať od klientov len tie informácie o ich osobných údajoch a majetku, ktoré sú potrebné v rozsahu ním požadovanej finančnej služby a ktorých získanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, súčasne sa zdržať ich ďalšieho nežiaduceho šírenia a to i vo svojom súkromnom prostredí,
 • o) dbať na svoje dobré meno a dobré meno asociácie,
 • p) v postavení podriadeného finančného sprostredkovateľa, ktorý ukončil zmluvný vzťah so samostatným finančným sprostredkovateľom zdržať sa presviedčania klientov na zrušenie zmlúv dojednaných ním počas účinnosti zmluvného vzťahu s predchádzajúcim samostatným sprostredkovateľom,
 • q) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone činnosti finančného sprostredkovateľa, resp. finančného poradcu dozvie a ktoré podliehajú zákonom vymedzenej ochrane alebo obchodnému tajomstvu, súčasne sa zdržať ich ďalšieho nežiaduceho šírenia a to i vo svojom súkromnom prostredí,
 • r) dodržiavať striktne stanovy a predpisy asociácie upravujúce práva a povinnosti členov,
 • s) informovať všetky svoje spolupracujúce osoby a klientov o dodržiavaní tohto Etického kódexu,
 • t) spory, ktoré môžu vzniknúť medzi ním a jeho klientom alebo medzi členmi asociácie riešiť predovšetkým prostriedkami mimosúdnej dohody s využitím práva riešenia sporu prostredníctvom asociácie a jej zložiek,
 • u) zaviesť účinné vnútorné kontrolné mechanizmy na kontrolu dodržiavania predchádzajúcich ustanovení všetkými organizačnými zložkami člena a jeho spolupracovníkov pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.
 
III.
Dodržiavanie etického kódexu
 • 1. Etická komisia asociácie je orgánom zodpovedným za sledovanie dodržiavania etického kódexu členmi asociácie. Etická komisia asociácie je súčasne oprávnená riešiť zistenia o porušení etického kódexu jeho členmi a požadovať od členov nápravu stavu vecí, či  podať návrh predstavenstvu asociácie na vylúčenie člena.
 • 2. Pokiaľ člen asociácie organizuje alebo riadi činnosť iných finančných sprostredkovateľov alebo iných osôb vykonávajúcich finančné poradenstvo, zaväzuje sa uplatňovať etický kódex aj pri ich činnosti, oboznámiť ich s jeho obsahom, požadovať ich konanie v súlade s jeho znením a sledovať jeho dodržiavanie v praxi.
 • 3. Každý z členov asociácie je povinný ohlásiť porušovanie princípov Etického kódexu Etickej komisii asociácie.IV.
 • Ustanovenia záverečné a spoločné
 • 1. Etický kódex je záväzný pre každého člena asociácie. Žiadateľ o členstvo je povinný prehlásiť, že sa s Etickým kódexom vopred oboznámil a pristupuje k nemu v celom rozsahu.
 • 2. Porušenie Etického kódexu sa považuje za obzvlášť hrubé porušenie záväzkov členov a je prerokované Etickou komisiou v súlade s Disciplinárnym poriadkom asociácie, alebo predstavenstvom v súlade s platnými Stanovami asociácie.
 • 3. Etický kódex bol schválený predstavenstvom asociácie dňa 24.9.2007 a nadobúda účinnosť  dňom 25.9.2007. Je platný v znení zmien schválených predstavenstvom dňa 12.1.2010, a 28.5.2013. Členovia asociácie sú povinní ho presadzovať vo svojej praxi a v praxi svojich spolupracujúcich osôb pri finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2

 • Poistenie motorových vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu.
  Viac Info
 • Cestovné poistenie

  Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou – ECP pripravila poistné produkty, ktoré spĺňajú exkluzívne požiadavky klienta. Európska cestovná
  Viac Info
 • Poistenie Majetku

    Výhody poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku v PBE, s.r.o.: možnosť poistenia aj bez spoluúčasti na vzniknutej škode, škody spôsobené víchricou do
  Viac Info
Nahraj Viac / Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko